කාන්තා ඔබට රැකියා ස්ථානයේදී සිදුවන හිංසනවලට එරෙහි වෙමු | ආදරණීය ජීවිතය | 19 - 08 - 2022

ස්ත්‍රී පුරුෂභාවයේ ඔබ නොදුටු පැත්ත | Dr. Anusha Edirisinghe | Perawadana | 2022.08.28

How and Why 243 Sri Lankan women died

අස්වාභාවික කාන්තා මරණවල සුලමුල

ස්ත්‍රීන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය ගැන පුළුල් කතිකාවක් ඕනෑ

FATALITIES

Situation and Training Needs Analysis

මව්පියන්ගේ නොසලකාහැරිම

කාසි අරන් අම්මා එනකොට

කාසි ගේන්න එතෙර යන්නේ

මේ අමාරු කාලේ ජිවත්වෙන තාලේ

© COPYRIGHT RESERVED BY CENTRE FOR GENDER STUDIES

Search